Home

苏州游记

吾妻雅爱姑苏,昔居春申,往来频数,或偕予往,或约二三子同游,或随兴独往亦不辞。自迁岭南后,虽道里悠远,犹眷眷于怀,时欲一返。适逢生诞,乃复偕游。

阅读全文 苏州游记

灶马

早上朋友在群里发了个虫子的照片,似蟋蟀,而身短,而体胖,四肢触须都长,后腿尤粗。大家争论这是什么虫子,喋喋不休…

阅读全文 灶马

斐济游记

大海,沙滩,海鲜,游船。赤道以南的悠然假期,热情友善的斐济民众,个性各异又同样可爱的同伴,以及和岛国天气一般晴雨无常、难以排遣的淡淡的孤独。

阅读全文 斐济游记

儿时大雨

犹记小儿时,其夏龙卷风骤至,庭中双梧桐树,亭亭数丈,一时并为摧折。季父奉吾祖居水圳边,大水漫灌,一屋皆满。檐外…

阅读全文 儿时大雨